Általános felhasználási feltételek

Az Balkusz Kft. weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található ajánlat kérés lehetőségével:
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Balkusz Kft.

székhely: 2120 Dunakeszi, Munkácsy Mihály utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-186248, adószám: 12106842-1-13, a továbbiakban „Balkusz Kft.”, „üzemeltető”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az Balkusz Kft.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: bak@vallalatibiztositasok.hu
telefonszám: +36 20 222 7727
levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Munkácsy Mihály utca 6.

1. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog
Aweboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, adatbázisok és más részek az Balkusz Kft. szellemi tulajdonát képezik.
Az Balkusz Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. Az Balkusz Kft. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.
Az Balkusz Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz:
hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.
Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az Balkusz Kft. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.
A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
Az Balkusz Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
Az Balkusz Kft. által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak az Balkusz Kft. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. Az Balkusz Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2. A weboldalak tartalma, felelősség
Az Balkusz Kft. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag az Balkusz Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az Balkusz Kft. szolgáltatásait nem veszi igénybe.
Az Balkusz Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az Balkusz Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.
Az Balkusz Kft. nem vállal felelősséget akövetkezőkért:
azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Az Balkusz Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében.
Azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
Az Balkusz Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket:
használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok
Az Balkusz Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Balkusz Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság
Az Balkusz Kft. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával.
A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.
A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Balkusz Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén az Balkusz Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5. Egyebek
Az Balkusz Kft. bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.

2015.01.01
Balkusz Kft.